İLGİNİZİ ÇELEBİLİR

Nakit Akım Tablosu Nedir
Nakit akım tablosu işletme faaliyetlerinden”, “yatırım faaliyetlerinden” vefinansman faaliyetlerinden” nakit akışları şeklinde 3 temel bölümden oluşur. İşletmenin nakit hareketleri ve nakdin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgileri sunan tablodur. Tüm analizler bu bölümler üzerinden yapılır.
Bu yönüyle mali dönemde ortaya çıkan nakit akımlarını sınıflandıran, nakit ve nakit benzerlerindeki değişikliklere ilişkin bilgileri finansal tablo kullanıcılarına sunmayı amaçlayan bir finansal tablodur.
Resimdeki şahsın yerine kendinizi koyduğunuzu ve finansal tablolara (bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu ) çoğu kez bu şekilde baktığınızı biliyorum. Bilanço ve gelir tablosunu bir şekilde kıvırıyorsunuz, fakat nakit akım analizi nedir ve analizlerinizde nasıl kullanabilirsiniz tam olarak bilemiyorsunuz. Bu konuda yazdıklarım iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm nakit akım tablosuna nedir giriş niteliğinde olacak. İkinci bölümde nakit akım tablosu analizindeki tüm olasılıkları, nakit akım yaşam eğrisini inceleyeceğiz ve analize ilişkin bazı trickleri size sunmaya çalışacağım.
Nakit Akışları Ne İçin Kullanılır ? Net Kar ve Nakit Akım’ın Farkı Nedir ?
Buraya kadar tamam. Fakat şirket kar ederken, nakit akımı neden negatif gözüküyor. Herşeyden önce şunun ayrımına varmalısınız. Kar ve Nakit farklı kavramlardır. Çok karlı olabilirsiniz fakat cebinizde beş kuruş olmayabilir. Sebebi ise basit temel mali tablolar tahakkuk esasına göre düzenlenir. Nasıl mı ?
Sizin 1. Ayda 1.000.000 TL ‘lik bir malı % 10 karlı olarak 13 ay vadeli sattığınızı düşünelim. 12. Ay gelir tablosunda karınız 1.000.000 TL gözükücektir. Ancak nakit akımınız yine negatiftir. Çünkü tahsilat henüz gerçekleşmemiştir. Siz çok karlı gözükebilirsiniz ancak yıl sonu itibariyle nakit fakirisiniz henüz bu para cebinize girmemiştir.
Buraya kadar nakit ve kar arasındaki farkı ve nakit akım tablosunun hangi bölümlerden oluştuğunu öğrendik. Peki bu tablo nasıl oluşturuluyor. Arkadaşlar nakit akış tablosu genel uygulamada bilanço ve gelir tablosunun netleştirilmiş halidir diyebiliriz. Her iki tablo belirli prensipler ile netleştirilerek net nakit değerlere dönüştürülmektedir.
Nakit akımları oluşturulurken basit bir prensip üzerinden hesaplamalar yapılır. Varlık hesaplarındaki artışlar negatif , azalışlar ise pozitif olarak bu tabloya kaydedilir. Örneğin; her türlü alacak artışı NAT ‘a negatif kaydedilir. Alacak artışı finanse edilmesi gereken bir artıştır ve bu nedenle nakit çıkışı olarak değerlendirilir. Tersi durumda alacak hesabındaki azalış, alacakların tahsil edildiğini bize gösterdiğinden NAT ‘a pozitif kaydedilir, nakit girişi niteliğindedir. Aynı mantıkla bütün pasif (kaynak) hesaplardaki artışlar(azalışlar) ise nakit girişi(çıkışı) olarak değerlendirilir. Gelir tablosu hesaplarınında NAT ‘a aktarıma aynı mantık üzerinden gerçekleştirilir. Gelir hesapları nakit girişi, gider hesapları ise nakit çıkışı niteliğindedir.
Normal şartlarda, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışının pozitif, yatırımlar ve finansman faaliyetleri ile ilgili nakit akışının negatif olması gerekir. Bu durumdaki işletmelerin gelir getirici ana faaliyetleri ile yatırımları ve finansman faaliyetlerini destekleyebildiği kabul edilir.
Şimdi genel olarak nakit akım tablosu hesaplama tekniklerine kısa göz atalım;
İşletme faaliyetlerine ilişkin nakit akışları iki farklı yönteme göre raporlanabilir: 1. si Brüt nakit girişleri ve brüt nakit çıkışlarına ait ana grupların belirtildiği brüt veya dolaysız yöntem. 2. si Net kar/zararın, gayri nakdi işlemlerin, geçmiş veya gelecek işlemlerle ilgili nakit giriş veya çıkışları tahakkuklarının veya ertelemelerinin ve yatırım veya finansman faaliyetleriyle ilgili nakit akışlarına ilişkin gelir veya gider kalemlerinin etkilerine göre düzeltildiği net (dolaylı) yöntem.
Nakit akım tablosu düzenleme yöntemlerinden diğeri dolaysız yöntem, nakit akımlarının tahmin edilmesi açısından daha ayrıntılı veriler sağlar. Muhasebe kayıtlarından, satışlar ve satışların maliyeti bilgilerinden, stoklar, alacaklar gibi nakit etkisi olan tüm hesaplarla ilgili detaylı incelemeyle oluşturulur. Dolaylı yöntemde ise, işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları, net dönem kar veya zararının stoklar, faaliyetle ilgili alacak ve borclardaki değisiklik, amortisman, vergi ve faiz gibi nakit girişi ve çıkışı etkileri olan işlemlerde düzeltmeler yapılmaktadır. Son olarak yatırım veya finansman faaliyetlerinde kullanılan ve sağlanan nakit kalemleri dikkate alınarak tablo oluşturulur. Ülkemizde nakit akım tablosu düzenleme konusunda uygulama birliğinin sağlanması amacıyla TMSK tarafından dolaysız (brüt) yöntem tercih edilmiştir.


karışık yazılar